Trang chủ » Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Quản lý rủi ro doanh nghiệp

 • Thuỳ Dung 

Quản lý rủi ro doanh nghiệp là một quy trình được thực thi bởi một hội đồng bao gồm những người quản lý, người điều hành và những người khác, được áp dụng trong việc xây dựng chiến lược quản lý doanh nghiệp, được thiết lập để xác định các sự kiện có khả năng tác động đến doanh nghiệp đồng thời quản lý các rủi ro để giới hạn mức độ rủi ro và các đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.

>> Giải phóng lãnh đạo

Nguyên tắc quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

 • Không chấp nhận các rủi ro không cần thiết
 • Ra các quyết định xử lý rủi ro ở cấp thích hợp
 • Chấp nhận rủi ro khi lợi ích nhiều hơn chi phí kế toán trong doanh nghiệp xây lắp
 • Kết hợp quản trị rủi ro vào vận hành và hoạch định ở mọi cấp.

Quy trình quản lý rủi ro doanh nghiệp

1. Thiết lập phạm vi rủi ro

Nhận biết rủi ro trong khoảng lợi ích đã được lựa chọn trước

Lên phương án xử lý học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Xác định trước các yếu tố sau:

 • Phạm vi quản lý rủi ro
 • Tính chất và mục tiêu của việc quản lý rủi ro
 • Cơ sở đánh giá và kiềm chế rủi ro
 • Xác định khuôn khổ và lộ trình xử lý học kế toán ở đâu.

Phát triển các phân tích rủi ro liên quan đến quá trình xử lý

Giảm thiểu rủi ro bằng việc sử dụng nguồn lực sẵn có về công nghệ, con người và tổ chức

2. Nhận dạng rủi ro

 • Nhận dạng rủi ro dựa vào mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều có mục tiêu nhất định. Bất cứ sự kiện nào gây nguy hiểm một phần hoặc toàn bộ cho việc đạt được mục tiêu cũng đều được xác định là rủi ro
 • Nhận dạng rủi ro dựa vào việc kiểm tra những rủi ro tồn tại sẵn:
 • Ở một số ngành nghề, luôn tồn tại sẵn các rủi ro. Mỗi rủi ro trong số đó sẽ được kiểm tra xem có xảy ra không khi mà doanh nghiệp thực hiện những hành vi cụ thể chứng chỉ hành nghề kế toán viên

3. Đánh giá rủi ro

 • Xác định tỷ lệ các sự cố kể từ khi các thông tin thống kê không chứa đựng tất cả các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ
 • Những quan điểm và những con số thống kê có sẵn được coi là nguồn thông tin chủ yếu
 • Tỷ lệ các sự cố sẽ được nhân đôi bởi các sự kiện có tác động tiêu cực
 • Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng lợi ích của việc quản lý rủi ro ít phụ thuộc vào phương thức quản lý mà phụ thuộc nhiều hơn vào tần suất và cách thức đánh giá rủi ro.

4. Chọn phương án xử lý rủi ro

Tránh rủi ro

 • Không thực hiện các hành vi có thể gây ra rủi ro
 • Có thể áp dụng các biện pháp để xử lý tất cả các rủi ro nhưng lại đánh mất các lợi ích lớn
 • Không tham gia vào việc kinh doanh để tránh rủi ro cũng có nghĩa là đánh mất khả năng tìm kiếm lợi nhuận

Giảm thiểu rủi ro

 • Làm giảm các tác hại từ các sự cố có thể xảy ra rủi ro
 • Áp dụng trong trường hợp đó là các rủi ro không thể tránh
 • Có thể thuê bên ngoài như: thuê tư vấn pháp lý và tư vấn tài chính

Kiềm chế rủi ro

 • Chấp nhận và duy trì mức độ thiệt hại khi xảy ra sự cố học kế toán qua video
 • Là một chiến lược thích hợp cho những rủi ro nhỏ nhưng lợi ích lớn

Chuyển giao rủi ro

 • Đưa rủi ro sang cho người khác
 • Mua bảo hiểm khóa học xuất nhập khẩu online
 • Sử dụng các công cụ bảo đảm trong ký kết hợp đồng
 • Chuyển rủi ro từ nhóm sang các thành viên trong nhóm

5. Lập kế hoạch quản lý rủi ro

 • Lựa chọn các phương pháp thích hợp để đo lường các rủi ro
 • Việc quản lý rủi ro phải được thực hiện bởi cấp quản lý thích hợp. Ví dụ rủi ro liên quan đến hình ảnh của công ty phải đo cấp quản lý cao nhất quyết định
 • Kế hoạch quản lý rủi ro sẽ tạo ra các phương pháp kiểm soát hiệu quả và thích hợp để quản lý rủi ro
 • Một kế hoạch quản lý rủi ro tốt bao giờ cũng chứa đựng phương án kiểm soát việc thi hành và những người chịu trách nhiệm thi hành khóa học thanh toán quốc tế tại tphcm

6. Thực hiện kế hoạch quản lý rủi ro

 • Thiết lập mục tiêu
 • Xác định rõ mục tiêu
 • Cung cấp và kiểm soát các nguồn lục thực hiện, bao gồm cả ngân sách tài chính
 • Xác định kế hoạch và giải đoạn thực hiện và đánh giá tác động của chúng
 • Kiểm tra và báo cáo về tiến trình thực hiện và kết quả đạt được
 • Đánh giá cách thức giải quyết vấn đề

7. Rà soát lại kế hoạch quản lý rủi ro

Kế hoạch quản lý rủi ro ban đầu không bao giờ hoàn hảo. Thực hiện, kinh nghiệm và các thiệt hại thực tế đã dẫn đến việc buộc phải thay đổi kế hoạch và tiếp thu các thông tin để tạo ra các quyết định hợp lý khác nhằm ứng phó với rủi ro học chứng chỉ kế toán trưởng online

Các kết quả phân tích và các kế hoạch rủi ro phải được cập nhật thường xuyên để:

 • Đánh giá xem liệu các phương thức kiểm soát đã được chọn trước đây còn có thích hợp và hiệu quả nữa không
 • Đánh giá mức độ rủi ro có thể thay đổi môi trường kinh doanh

Ví dụ rủi ro thông tin có thể làm thay đổi nhanh chóng môi trường kinh doanh

Các loại rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

 • Rủi ro nguồn nhân lực
 • Rủi ro chủ quan
 • Rủi ro hợp đồng
 • Rủi ro pháp lý

Quản lý rủi ro doanh nghiệp là một phương thức để quản lý các bất ổn thông qua việc đánh giá các bất ổn và xây dựng chiến lược xử lý để giảm thiểu tác hại của các bất ổn đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *